Współpraca/cooperation

Dobrze trafiłeś 🙂

Jesteśmy otwarci na wartościową, pozytywną i kreatywną współpracę. Przez 5 lat istnienia bloga dzieckowdrodze.com współdziałaliśmy z setkami wspaniałych ludzi, wzięliśmy udział w wielu kampaniach reklamowych, prowadziliśmy dziesiątki eventów dla firm, a także spotkań autorskich, pokazów zdjęć i prelekcji na największych imprezach i targach książkowych, turystycznych i podróżniczych w Polsce.

Jeżeli sądzisz, że możemy razem stworzyć coś równie dobrego i ciekawego, po prostu napisz do nas: magda@dzieckowdrodze.com lub sergiusz@dzieckowdrodze.com. Odpowiemy na pewno.

dzieckowdrodze.com w „Pytaniu na śniadanie” w TVP2/dzieckowdrodze.com in morning show on Polish Television.

Nasz blog dzieckowdrodze.com to jeden z najdłużej istniejących i najpopularniejszych blogów o podróżowaniu z dzieckiem. Kilkukrotnie znaleźliśmy się w ogólnopolskich rankingach na najbardziej inspirujący i najbardziej wpływowy blog podróżniczy. Jesteśmy także autorami National Geographic, a za przewodnik „Gambia, Kraina uśmiechu”, wydany przez National Geographic Polska, otrzymaliśmy Nagrodę Magellana w kategorii Najlepszy Przewodnik Ilustrowany. Pięciokrotnie zostaliśmy laureatami dorocznej nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtrotter za najlepsze teksty turystyczne.

Sergiusz w TVN24 o opłynięciu Przylądka Horn/Sergiusz on TVN24 on his Cape Horn Expedition.

Nasi Czytelnicy to ludzie aktywni, świadomi, wymagający, a przy tym poszukujący wyjątkowych chwil i miejsc na podróż z rodziną. Przeważają wśród nich Czytelniczki z dużych i średnich miast, w przedziale wiekowym 20-35 lat z jednym lub dwojgiem dzieci. Nasz blog dociera na pięć kontynentów, najwięcej Czytelników poza Polską mamy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA i Kanadzie.

Statystyki bloga:

Nasze teksty na blogu są poprzedzone głębokim researchem, opisują niezwykłe miejsca i zjawiska. Ilustrują je wyjątkowe fotografie, a także zdjęcia z drona i filmy. Nasza działalność na blogu jest poparta ponaddwudziestoletnim doświadczeniem dziennikarskim i pracą w największych polskich i międzynarodowych koncernach mediowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę taką jak: prezentacja miast, regionów, destynacji, hoteli, restauracji, produktów, relacje z wyjazdów prasowych, advertoriale, udział w targach i eventach. Albo na zupełnie nowe, twórcze pomysły – napisz do nas, na pewno coś razem wymyślimy.

Wyjazdy prasowe to zawsze zastrzyk adrenaliny/Press trips are always full of emotion.

Jednak, jako że szanujemy społeczność naszych Czytelników, są pewne obszary, w których nie podejmujemy współpracy.

• Nie zamieszczamy na naszym blogu powierzchni reklamowych ani banerków do klikania. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju reklamą w medium turystycznym zapraszamy do współpracy z naszym magazynem branżowym TURYSTYKA24.

• Nie piszemy o tym, czego nie doświadczyliśmy. Nie zamieszczamy kontentu, który nie jest naszego autorstwa. Jeżeli chcesz, żebyśmy napisali o Twoim kraju, regionie, mieście, hotelu czy restauracji – zaproś nas na study tour.

• Nie podejmujemy się testowania i recenzji każdego produktu. Jeśli masz interesujący produkt, albo wartą rozpowszechnienia ideę – napisz do nas, a jeśli uznamy, że są zgodne z wartościami naszego bloga i odpowiadają na potrzeby naszych Czytelników, możemy je przetestować.

• O czymkolwiek piszemy – piszemy uczciwie, z osobistym zaangażowaniem, a jeśli trzeba – krytycznie.

I jeszcze jedno. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie – uczciwie i rynkowo – w zależności od nakładu czasu i pracy, jaki musimy mu poświęcić. Wystawiamy faktury.

Jednocześnie cały czas udzielamy się charytatywnie dla wielu organizacji i potrzebujących. Nie dotyczy to projektów komercyjnych.

Jeśli chcesz z nami współpracować odezwij się koniecznie, będzie nam miło usłyszeć o Twoim wyjątkowym regionie lub produkcie. Czekamy na maile: magda@dzieckowdrodze.com i sergiusz@dzieckowdrodze.com

Pobierz i wydrukuj pdf z najważniejszymi danymi na temat naszego bloga: Factsheet and media data (pdf)


You are in the right place 🙂

We are open to valuable, positive and creative cooperation. For 5 years of existence, we have worked with hundreds of wonderful people, participated in many advertising campaigns, hosted dozens of events for companies, as well as meetings with fans, slide shows and lectures at the biggest book, tourist and travel events in Poland.

If you think we can create something equally good and interesting, just write to us: magda@dzieckowdrodze.com or sergiusz@dzieckowdrodze.com. We will answer for sure.

Przygotowywanie materiału na bloga/Working on the new article for the blog.

Our blog dzieckowdrodze.com [baby on board] is one of the longest existing and most popular blogs about traveling with a child. Several times we have been placed in national rankings for the most inspirational and most influential travel blog. We are also National Geographic authors, and our National Geographic’s „Gambia. The Smiling Coast” travel guide has been awarded Magellan’s Award for The Best Illustrated Guide of the Year. Five times consecutively we have been winners of the annual Globetrotter Society of Travel Journalists Award for the best travel articles.

Nasz szalony ślub w Bukareszcie w „Pytaniu na śniadanie” w TVP2/Remembering our crazy wedding in Bucharest on morning show on Polish Television.

Our Readers are active, knowledgeable, experienced and demanding, and at the same time looking for unique places to travel with family. Majority of them are women of large and medium-sized cities, aged 20-35, with one or two children. Our blog reaches five continents, most of our readers outside Poland lives in the United Kingdom, Germany, USA and Canada.

Blog statistics:

Our articles are preceded by deep research, describing unusual places and phenomena. They are illustrated by unique photographs, as well as drone footage and videos. Our blog activity is backed by over 20 years of journalistic experience and work in the largest Polish and international media concerns.

We are open to cooperation such as: presentation of cities, regions, destinations, hotels, restaurants, products, writing press releases, advertorials, participation in fairs and events. Or for a whole new, creative idea – just write to us, we’ll probably come up with something together.

Dzieckowdrodze.com na największej w Polsce konferencji blogerów, Blog Forum Gdańsk/dzieckowdrodze.com on the biggest Polish bloggers conference, Blog Forum Gdansk.

However, as we respect the community of our Readers, there are some areas in which we do not cooperate.

• We do not post ads or banners to click. If you are interested in advertising in a tourism medium, we invite you to cooperate with our travel trade magazine TURYSTYKA24.

• We do not write about what we have not experienced. We do not post content that is not our own. If you would like us to write about your country, region, city, hotel or restaurant – invite us for a study tour.

• We do not undertake to test and review every product. If you have an interesting product or a brilliant idea, feel free to contact us and if we feel that they are consistent with the values of our blog and respond to the needs of our Readers, we can test them.

• Whatever we write – we write honestly, with personal commitment, and if necessary – critical.

And one more thing. Each project is valued individually – honestly and according to the market – depending on the amount of time and work we have to devote to it. We issue invoices.

We are engaged in charity to many organizations and people in need. This does not apply to commercial projects.

If you want to cooperate with us, we will be glad to hear about your unique regions or products. We are waiting for Your mail: magda@dzieckowdrodze.com and sergiusz@dzieckowdrodze.com

Download or print pdf with the most important information about our blog: Factsheet and media data (pdf)

Sergiusz z dzieckowdrodze.com i Małgorzata Ohme, osobowość telewizyjna, prowadzą razem konferencję prasową/Sergiusz from dzieckowdrodze.com and TV star Małgorzata Ohme takes a presentation on a press conference.

Leave a Comment

Close